Operational Excellence

Privacy Policy

Wie we zijn

Ons websiteadres is: https://optimeyes.be.

OPTIMEYES – Lage Kaart 53 –
2930 Brasschaat

Privacy beleid over gegevensverwerking

 

Achtergrond

 

 1. Dit gegevensbeschermingsbeleid maakt deel uit van de contractuele overeenkomst tussen de abonnee en Emileon BVBA met bedrijfsnummer 0656.857.373 (“OptimEyes”)

 2. Partijen erkennen dat OptimEyes persoonsgegevens kan verwerken die in haar bezit komen als gevolg van of in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder de bestaande overeenkomst. De persoonlijke gegevens omvatten alle gegevens in de abonneegegevens en de genoemde gebruiker.

 3. De partijen erkennen dat een dergelijke verwerking in overeenstemming moet zijn met de EU-richtlijn gegevensbescherming 95/46/EG, de wet op de gegevensbescherming van 1998, de verordening inzake privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) van 2003 (SI 2426/2003 ) en eventuele wetten die deze vervangen of een van deze wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 en, wanneer deze van kracht wordt, de Wet op de gegevensbescherming van 2018 en alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking all individuals privacy, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (samen de “Wetten voor gegevensbescherming” )

 4. Alle termen die in dit privacybeleid worden gebruikt en die zijn gedefinieerd in de gegevensbeschermingswetten, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in dergelijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot “verwerkingsverantwoordelijke”. “Verwerker”, “Persoonsgegevens” en “verwerking”.

 

Data Protection

 

 1. Partijen komen overeen dat de Abonnee de Verwerkingsverantwoordelijke is en OptimEyes de Verwerker met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de Bestaande Overeenkomst.

 2. De Abonnee zal ervoor zorgen dat hij over alle noodzakelijke en passende beleidslijnen, toestemmingen of kennisgevingen beschikt om de rechtmatige overdracht van de Persoonsgegevens aan OptimEyes mogelijk you maken voor de duur en doeleinden van de Bestaande contractuele Overeenkomst.

 3. De partijen erkennen en komen overeen dat de Beschrijving van de Verwerking a nauwkeurige beschrijving is van de verwerking die door OptimEyes wordt uitgevoerd op grond van de Bestaande Overeenkomst

 4. De verwerking van persoonsgegevens is als volgt:

  1. OptimEyes zal de Persoonsgegevens van de Named Users verwerken om de diensten aan de Leverancier en de Named Users te kunnen leveren.

  2. De Persoonsgegevens worden veilig bewaard op het OptimEyes-domein van de Leverancier.

  3. Data subjects

   1. De persoonsgegevens betreffen de volgende categoriën van betrokkenen

   2. De Named Users, waaronder fulltime of parttime werknemers, aannemers, students, stagiaires van de Abonnee.

  4. Doeleinden van de verwerking

   1. De verwerking is noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

   2. de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke (de Abonnee) om de Diensten van OptimEyes te gebruiken in overeenstemming met de Bestaande Overeenkomst

  5. Categorieën gegevens

   1. De verwerkte persoonsgegevens vallen binnen de volgende categoriën van gegevens.

   2. Naam, e-mailadres en functietitel

  6. Instructies met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

  7. OptimEyes zal de Persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van de Bestaande Overeenkomst en de instructies die de Abonnee van tijd tot tijd schriftelijk ontvangt.

 5. OptimEyes zal (en ervoor zorgen dat al haar werknemers, stafmedewerkers, agenten of adviseurs):

  1. Passende technische en organisatorische maatregelen treffen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging. ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot door haar verwerkte Persoonsgegevens;

  2. Voor zover mogelijk de veiligheid van Persoonsgegevens behouden en verlies, openbaarmaking, diefstal, manipulatie of onderschepping van Persoonsgegevens voorkomen;

  3. Controleren op en verwijderen van kwaadaardig materiaal van zijn systemen en niet opzettelijk of nalatig kwaadaardig materiaal overbrengen naar een van de IT-systemen van de Abonnee of naar media die de Persoonsgegevens bevatten;

  4. Verwerk de Persoonsgegevens alleen om te voldoen aan zijn verplichtingen onder de Bestaande Overeenkomst en voor geen enkel ander doel, en te allen tijde in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Abonnee van tijd tot tijd, de Beschrijving van Verwerking die hieraan is toegevoegd en alle toepasselijke Gegevens Beschermingswetten en geen Persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Abonnee is verkregen.

  5. alle informatie en assistante verstrekken die de Abonnee nomig heeft, op kosten en kosten van de Abonnee, met betrekking tot.

   1. elk verzoek van een Betrokkene om: toegang tot, rectificatie of verwijdering van de Persoonsgegevens van de Abonnee, of enig bezwaar tegen Verwerking;

   2. alle informatie en assistante verstrekken die de Abonnee nomig heeft, op kosten en kosten van de Abonnee, met betrekking tot.

   3. elke aanvraag voor goedkeuring van de Information Commissioner of een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming voor elke verwerking van Persoonsgegevens, of elk verzoek, bericht of onderzoek door een dergelijke toezichthoudende autoriteit.

  6. Onmiddellijk (en in ieder geval binnen 2 kalenderdagen) de Abonnee schriftelijk volledig op de hoogte stellen als Persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt in strijd met de Bestaande Overeenkomst of als deze verloren zijn gegaan, beschadigd zijn geraakt, beschadigd zijn of ten onrechte zijn verwijderd;

  7. de Abonnee onmiddellijk op de hoogte stellen als hij vermoedt of zich bewust wordt van een daadwerkelijke, dreigende of potentiële inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens en een inbreuk op persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Gegevensbeschermingswetten) en zal ervoor zorgen dat al dergelijke kennisgevingen volledige en volledige details bevatten met betrekking tot een dergelijke inbreuk in het bijzonder

   1. de aard en feiten van een dergelijke inbreuk, met inbegrip van de categoriën en het aantal records van persoonlijke gegevens en, indien van toepassing, de betrokken betrokkenen;

   2. de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een andere door OptimEyes naar behoren aangestelde vertegenwoordiger van wie de abonnee meer informatie kan verkrijgen met betrekking tot een dergelijke inbreuk, en

   3. de waarschijnlijke gevolgen of mogelijke gevolgen van een dergelijke inbreuk.

  8. een gedetailleerde, nauwkeurige en actual administratie bij te houden met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens, en

  9. tijdens de looptijd van de Bestaande Overeenkomst of bij het verstrijken of beëindigen van de Bestaande Overeenkomst een kopie verstrekken of alle Persoonsgegevens retourneren.

 6. Op kosten van de Abonnee zal OptimEyes een audit toestaan ​​​​(niet meer dan één keer per jaar) door de Abonnee en door hem aangestelde auditors, zodat OptimEyes en zijn leverancier i-nexus kunnen aantonen dat zij voldoen aan dit Addendum. Voor de doeleinden van een dergelijke audit zal OptimEyes na een redelijke kennisgeving aan de Abonnee en eventueel aangestelde auditors alle informatie beschikbaar stellen die de Abonnee nodog acht (redelijkerwijs handelend) om aan te tonen dat OptimEyes dit privacybeleid naleeft.

 

Naar de redelijke mening van OptimEyes zal OptimEyes, voor zover het van mening is dat een door haar ontvangen instructie in overeenstemming met clause 9 of 10 waarschijnlijk een inbreuk vormt op de gegevensbeschermingswetten of enige andere toepasselijke wet, de abonnee onmiddellijk op de hoogte stellen en he eft het recht om zijn toestemming voor een dergelijke controle van de levering van de relevante Diensten totdat de Abonnee zijn instructie wijzigt om niet in strijd te zijn.

 1. Deze Overeenkomst zal worden geïntepreteerd en uitgevoerd volgens de wetten van België, zonder verwijzing naar de rechtskeuzebeginselen daarvan. De klant stemt hierbij in met en onderwerpt zich aan de jurisdictie van de rechtbanken in Antwerpen – België. Gebruiker ziet af van alle verdedigingen gebaseerd op het ontbreken van persoonlijke jurisdictie of locatie, of ongelegen forum

Cookies

Om de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en gerelateerde toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool “Real Cookie Banner”. Details over hoe “Real Cookie Banner” werkt, zijn te vinden op https://devowl.io/rcb/data-processing/.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in dit verband is art. 6 (1) verlicht. c GDPR and Art. 6 (1) lit. f GDPR. Ons legitimate belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de personeonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner